"Основи освітніх вимірювань" -  пропедевтичний курс, який передбачає скорочений виклад основних понять та напрямів вимірювань в освіті. Його засвоєння сприяє розвиткові у студентів інтересу до тестування в освіті, моніторингу якості освіти, рейтингування, кваліметрії тощо. Курс також спрямований  мотивувати до подальшого глибокого і детального вивчення всіх аспектів цієї галузі.

За навчальним планом підготовки магістра ця дисципліна належить до нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки. Дисципліна вивчається у І семестрі  V курсу і на її засвоєння виділяється 3 кредити або 90 навчальних годин, з яких 64 години відведені на самостійну навчально-пізнавальну роботу студентів, а 26 години – на аудиторні заняття, які проводяться у формі лекційних (14 год.) та семінарських занять (12 год.).